Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.DOMONDO.PL

Szanowny Użytkowniku! Twoja prywatność jest dla Nas priorytetem. Z tego dokumentu dowiesz się o tym, jakie Twoje dane osobowe posiadamy, jak je przetwarzamy, do czego je wykorzystujemy i szeregu innych informacji o zasadach przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody podzieliśmy te informacje na kilka punktów.

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG z siedzibą w Zechstrasse 1-7, 82069 Hohenschäftlarn zarejestrowana w DE VAT: DE130257434, Commercial register: HRA52617.

2. Legalność przetwarzania danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe opieramy się na przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, i przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Rodzaj przetwarzanych przez Nas danych wraz z podaniem celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz czasu przetwarzania tych danych

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz z Naszego serwisu, będziemy przetwarzać różne Twoje dane. Będą to zarówno dane zawarte w plikach cookies, w tym informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju używanej przeglądarki internetowej, jak i dane, które są przez Nas zbierane w związku ze świadczonymi usługami czy dostarczaniem produktów. Poniższa tabela określa rodzaj przetwarzanych przez Nas danych w zależności od sposobu korzystania z serwisu www.domondo.pl:

Rodzaj czynności przetwarzania Cel przetwarzania Rodzaj przetwarzanych danych Podstawa prawna przetwarzania Czas przetwarzania danych
Założenie konta w serwisie Świadczenie usługi prowadzenia konta Dane indentyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres posiadania konta w serwisie oraz przez okres 6 lat od dnia usunięcia konta.
Przeglądanie stron serwisu Zapoznanie się z treścią serwisu Historia przeglądania stron serwisu, preferencje użytkownika, płeć, grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu opuszczenia stron serwisu przez użytkownika i usunięcia plików cookies.
Realizacja usługi konsultacji z projektantem wnętrz Wykonanie umowy Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i kontaktowe (adres poczty elektronicznej). Wizerunek. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie wizerunku). Do czasu wykonania umowy i przeprowadzenia konsultacji.
Realizacja złożonego zamówienia Wykonanie umowy Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres 6 lat od dnia zrealizowania zamówienia i wystawienia dowodu sprzedaży.
Realizacja usługi montażowej Wykonanie umowy Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), numer telefonu, miejsce montażu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres 6 lat od dnia zrealizowania montażu i wystawienia dowodu sprzedaży.
Czynności księgowo – rozrachunkowe Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa obciążających Administratora w związku z realizacją umowy. Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres) oraz dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy.
Formularz kontaktowy Nawiązanie kontaktu z Administratorem i podjęcie działań na żądanie użytkownika Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO I art. 6 ust. 1 lit. b RODO Po upływie 14 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości.
Prowadzenie usługi newslettera Informowanie użytkownika o ofercie Administratora, w tym o nowościach w ofercie Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu wypisania się z usługi newslettera.
Czynności analityczno – statystyczne Tworzenie statystyk i analiz korzystania przez użytkownika z poszczególnych funkcjonalności serwisu, w tym jego aktywności i przyzwyczajeń, a także wprowadzanie ułatwień w korzystaniu z serwisu. Dane dotyczące aktywności użytkownika na stronach serwisu, ilości czasu spędzonego na każdej z podstron serwisu, historii wyszukiwania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do czasu usunięcia przez użytkownika plików cookies.
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń Dochodzenie roszczeń przez Administratora. Imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe. Numer rachunku bankowego. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 6 lat od dnia dostawy towaru użytkownikowi.
Rozpatrywanie reklamacji Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków użytkowników. Przede wszystkim imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane dotyczące historii wyszukiwania i historii zamówień Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 6 lat od dnia dostawy towaru użytkownikowi.
Marketing usług i produktów własnych Marketing usług i produktów własnych Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwani, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiem Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu osiągnięcia celu.
Marketing usług i produktów naszych partnerów Marketing usług i produktów naszych partnerów Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwani, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiem Art. 6 ust.1 lit. a RODOł Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Realizacja płatności online Umożliwienie płatności za usługi i produkty za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące rachunku bankowego. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres 6 lat od dnia dostawy towaru użytkownikowi.


Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zwrócić się do Nas z pytaniem o sposób i zakres przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych (w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected] lub tradycyjnie na adres Administratora: ul. Chrobrego 133A, 87-100 Toruń).

4. Przetwarzanie Twojego wizerunku

Korzystając z usługi konsultacji z projektantem wnętrz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas Twojego wizerunku w czasie rozmowy z konsultantem.

5. Przetwarzanie danych osobowych osób małoletnich

Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia i dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony przez Administratora.

6. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

 1. podmiotom dostarczającym Nam poszczególne rozwiązania informatyczne (system obsługi zamówień, usługi hostingowe, usługi wideo rozmów itp.),
 2. podmiotom badającym poziom zadowolenia klientów,
 3. podmiotom umożliwiającym realizację zamówienia, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 4. podmiotom świadczącym usługi montażowe,
 5. podmiotom świadczącym usługi konsultacji (projektantom wnętrz),
 6. podmiotom świadczącymi usługi księgowo-rozrachunkowe,
 7. urzędom i organom publicznym w związku z wykonywaniem ich zadań publicznych.

Listę odbiorców danych znajdziesz tutaj: POBIERZ LISTĘ.

W pewnych przypadkach odbiorcami Twoich danych mogą być również inne podmioty, w tym świadczące usługi prawne, bankowe lub ubezpieczeniowe, a nawet organy ścigania, sądy i organy administracji publicznej. Nie musisz się martwić, że niektóre z wymienionych powyżej podmiotów zarejestrowane są poza granicami Polski. Podmioty zarejestrowane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązane stosować te same zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, co polskie podmioty. Wszystkie te podmioty wprowadzają szereg mechanizmów, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych. Według oświadczeń Google i Facebook, zawartych w opublikowanych na ich stronach internetowych politykach prywatności, ewentualne przekazywanie danych osobowych przez te podmioty z Europy do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, czyli jednym z narzędzi przewidzianych przez przepisy RODO. Twoje dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

7. Zasady przetwarzania danych

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności, z starannością dobierając i stosując odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

8. Nadzór nad przestrzeganiem ochrony prywatności

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w razie posiadania pytań bądź wątpliwości odnośnie do zakresu, charakteru, celu lub podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych:

 1. poczty elektronicznej: [email protected]
 2. poczty tradycyjnej: Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG, ul. Chrobrego 133a, 87-100 Toruń.

9. Dobrowolność podania danych

Udostępniasz swoje dane osobowe całkowicie dobrowolnie, poza przypadkami, gdy dane są przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Nas jako administratorze danych. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym również zawierania umów i realizacji dostaw.

10. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie przez Nas Twoich danych – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia zgody,
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania - poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Profilowanie

Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w formie profilowania, na podstawie którego określamy prawdopodobieństwo zakupu Naszych Produktów i tworzymy bardziej spersonalizowane reklamy Naszych Produktów.

12. Informacja o plikach cookies

Korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Pliki to dane informatyczne przechowywane w Twoim urządzeniu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsami. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne. Te pierwsze są przechowywane w Twoim urządzeniu przez określony czas, niezależnie od opuszczenia Naszej strony internetowej (np. do czasu ich usunięcia). Te drugie z kolei związane są z bieżącym korzystaniem z Naszej strony internetowej i są usuwane po jej opuszczeniu.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Safari

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.

13. Środki bezpieczeństwa i ochrony

Wedle Naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

14. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 28.10.2021 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane w Serwisie, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Twojej akceptacji.