Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMONDO.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia Usług oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.domondo.pl. Sklep prowadzi Secom United spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Bolesława Chrobrego 133A, 87-100 Toruń zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000623486, NIP: 8792685198, REGON: 364712744 reprezentowana przez Secom United spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 133a, 87-100 Toruń zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000565386, NIP:8792679016 REGON: 361927651, o kapitale zakładowym w wysokości: 5000 zł, reprezentowana przez Zarząd, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: [email protected];
  2. pod numerem telefonu: + 48 56 475 47 24.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.domondo.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym nabywa Towary lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a także Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zawierający Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która to Umowa nie posiada jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Sprzedawca – Secom United Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, o której mowa w pkt I.1
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy za pośrednictwem, którego Sprzedawca oferuje Towary oraz świadczy Usługi, dostępny pod adresem www.domondo.pl;
 10. Towar – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 12. Umowa montażowa – umowa na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do zamontowania Towarów nabytych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego w miejscu montażu wskazanym przez Klienta;
 13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 287 z późn. zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy montażowej, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub rodzaj i liczbę Towaru oraz zakres jego montażu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i na zasadach przewidzianych w Regulaminie następujące usługi:
  1. korzystania z wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zakładania i prowadzenia Konta w Sklepie oraz newslettera,
  2. montażu Towarów nabytych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
  3. konsultacji z projektantem wnętrz.
 2. Usługi, o których mowa w pkt IV.1.a powyżej, są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostałe Usługi są świadczone na zasadach przewidzianych w pkt V oraz pkt VIII poniżej.
 3. Sklep umożliwia Klientowi prowadzenie Konta w systemie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Konto w Sklepie zakładane jest na czas nieoznaczony i rozwiązaniuzostaje ono usunięte z systemu niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Newsletter). W celu skorzystania z tej Usługi Klient musi podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony i zostaje wstrzymana niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub z chwilą wypisania się przez Klienta za pomocą linku deaktywującego Usługę Newsletter znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. W przypadku, gdy system Sklepu Internetowego umożliwia Klientowi zamieszczanie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji, Klient przyjmuje do wiadomości, że dodając wypowiedzi musi posiadać wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Klient przyjmuje również do wiadomości, iż jego wypowiedź będzie widoczna w Sklepie do czasu jej usunięcia na jego żądanie, zaś wszelkie wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego Konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Usługa montażu Towarów

 1. Na zasadach przewidzianych w niniejszym punkcie, Klient może zlecić Sprzedawcy montaż kupionych Towarów.
 2. Prace montażowe będą przeprowadzone przez Sprzedawcę we własnym zakresie lub przez podwykonawcę Sprzedawcy.
 3. Zlecenie Sprzedawcy montażu jest możliwe wyłącznie w stosunku do:
  1. Towarów kupionych w sklepie Domondo oraz
  2. Towarów produkowanych „na wymiar”, przez które należy rozumieć Towary wyraźnie oznaczone lub opisane w sklepie Domondo jako Towary, których wysokość i szerokość można dopasować do indywidualnych potrzeb Klienta.
 4. Montaż jest realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z Klientem po złożeniu przez Niego Zamówienia w celu ustalenia zakresu i kosztu usługi montażowej. W szczególności Klient powinien określić rodzaj budynku (dom jednorodzinny/wielorodzinny), w którym będą montowane Towary, kondygnację, na której ma zostać wykonany montaż oraz określić rodzaj elewacji, jeżeli Towar ma być montowany bezpośrednio do niej. Klient może również wskazać sugerowany sposób montażu, ale to Sprzedawca decyduje ostatecznie o sposobie montażu zamówionych przez Klienta Towarów. Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć poglądowych miejsca montażu w celu ustalenia najlepszego sposobu montażu.
 6. Klient może dokonać pomiaru miejsca montażu Towarów we własnym zakresie albo zlecić dokonanie tych pomiarów Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pomiary wykonane przez Klienta we własnym zakresie.
 7. Zamówienie montażu Towarów odbywa się poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy montażowej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w momencie składania Zamówienia koszt usługi montażowej jest wyceniony na 0 złotych z uwagi na indywidualną wycenę usługi. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na kontakt telefoniczny i elektroniczny ze Sprzedawcą w zakresie wskazanym w Regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z Klientem po złożeniu przez Niego Zamówienia w celu ustalenia zakresu i kosztu usługi montażowej.
 8. W przypadku Klienta po telefonicznym ustaleniu zakresu i kosztu usługi Sprzedawca każdorazowo przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia na montaż na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym momencie Sprzedawca informuje również Klienta, że Towary są produkowane „na wymiar” i nie jest możliwe odstąpienie od Umowy po zaakceptowaniu jej warunków przez Klienta.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem umowa montażowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Niego, w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przez Sprzedawcę, wiadomości elektronicznej, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.
 10. Po akceptacji przez Klienta warunków Zamówienia, a w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą – po przesłaniu mu warunków złożonego Zamówienia, Sprzedawca dokonuje odpowiedniej korekty w Zamówieniu, wystawia i przesyła Klientowi fakturę VAT za dostawę Towarów i dostarcza zamówione Towary (pkt VI Regulaminu stosuje się odpowiednio) oraz przesyła Klientowi wiadomość elektroniczną zawierającą hiperłącze do płatności online za usługę montażową lub informację o cenie usługi montażowej wraz z danymi do przelewu.
 11. Po akceptacji przez Klienta warunków Zamówienia Sprzedawca dostarcza Towary. Strony telefonicznie uzgodnią termin montażu Towarów po odbiorze Towarów i zapłacie za Towary i Usługę montażową przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, iż prace montażowe są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00. Sprzedawca potwierdzi uzgodniony termin montażu we wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 12. Sprzedawca zastrzega, że termin montażu może ulec zmianie z powodu:
  1. niezawinionego przez Sprzedawcę braku dostępności Towarów,
  2. konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych na miejscu montażu, za które odpowiada Klient,
  3. leżących wyłącznie po stronie Klienta, w tym związanych z nieprzygotowaniem miejsca montażu przez Klienta w sposób umożliwiający montaż Towarów,
  4. leżących wyłącznie po stronie podwykonawcy Sprzedawcy.
 13. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania miejsca montażu, w tym do:
  1. usunięcia wszystkich wielkogabarytowych przedmiotów z okolicy miejsca montażu, w celu zapewnienia montażyście swobody poruszania się i nieograniczonego dostępu do miejsca montażu,
  2. doprowadzenia miejsca montażu do stanu umożliwiającego rozpoczęcie prac montażowych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności wykonanie wszelkich prac budowlanych poprzedzających montaż Towarów oraz usunięcie wszelkich elementów, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić montaż Towarów.
 14. Sprzedawca może przerwać lub odmówić przystąpienia do montażu Towarów, jeżeli prowadzenie prac montażowych jest niemożliwe z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności wynikających z złych warunków atmosferycznych lub z niewykonaniem przez Klient obowiązków, o których mowa w pkt 14 powyżej. W takich przypadkach Strony są zobowiązane ustalić nowy termin montażu, który nie powinien przypadać wcześniej niż 7 dni, ani później niż 21 dni od pierwotnego terminu montażu.
 15. Klient zobowiązany jest w odpowiedni sposób przechowywać dostarczone Towary do czasu rozpoczęcia prac montażowych. W szczególności Towary nie mogą być przechowywane na zewnątrz. Ponadto, pomieszczenie, w którym będą przechowywane Towary powinno być: suche, mieć stałą temperaturę pokojową i posiadać wentylację. Towary powinny być również przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich dla dzieci lub zwierząt. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia Towarów wynikłe z nieprawidłowego ich przechowywania.
 16. Klient jest zobowiązany ponadto:
  1. zapewnić Sprzedawcy nieodpłatny dostęp do zasilania elektrycznego pod rygorem skorzystania przez Sprzedawcę ze swojego uprawnienia, o którym mowa w pkt 14 powyżej,
  2. doprowadzić i podłączyć zasilanie elektrycznych silników radiowych lub mechanicznych dla Towarów pod rygorem skorzystania przez Sprzedawcę ze swojego uprawnienia, o którym mowa w pkt 14 powyżej,
  3. dokładnie określić miejsce montażu i przekazać Sprzedawcy wszelkie istotne informacje mające wpływ na możliwość lub jakość prac montażowych, a także niezwłocznie zgłaszać Sprzedawcy wszelkie stwierdzone w czasie montażu nieprawidłowości tych prac.
 17. Sprzedawca zapewnia materiały i narzędzia budowlane niezbędne do przeprowadzenia prac montażowych.
 18. Zakończenie prac montażowych zostanie stwierdzone pisemnym protokołem odbioru, sporządzonym przez obie Strony. Klient powinien wnieść do protokołu wszelkie uwagi co do montażu. Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu odbioru przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. Przez nieuzasadnioną odmowę podpisania protokołu należy w szczególności rozumieć odmowę podpisania protokołu bez jednoczesnego przedstawienia uwag do prac montażowych.
 19. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca ma prawo wykonać zdjęcia zrealizowanych montaży w celach marketingowych. Sprzedawca zapewnia, że takie zdjęcia nie będą pokazywały tych elementów domu lub mieszkania, które nie są związane z pracami montażowymi. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby takie zdjęcia uniemożliwiały zidentyfikowanie danego domu lub mieszkania.
 20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, odpowiednie zastosowanie mają inne punkty Regulaminu.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W razie braku takiej informacji Klient powinien zapłacić w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, a w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem – w chwili odbierania Towarów. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Na każdy sprzedany przez sklep Domondo produkt wystawiana jest Faktura VAT, która zostanie wystawiona w momencie zawarcia Umowy sprzedaży. Faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego, chyba że ten wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej (tradycyjnej). Akceptacja regulaminu stawi zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. W przypadku zlecenia Sprzedawcy również usługi montażowej, Sprzedawca dokona stosownej korekty wystawionej już faktury VAT obejmującej nabyte Towary i prześle ją Klientowi.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca wystawi fakturę VAT korektę wyłącznie w przypadku posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z Klientem warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej oraz potwierdzającej spełnienie tych warunków. W przypadku zwrotu Towarów taką dokumentacją jest w szczególności wypełniony przez Klienta formularz zwrotu.
 7. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, obniżenie podstawy opodatkowania może mieć miejsce w przypadku:
  1. udzielenia rabatu przez Sprzedawcę,
  2. anulowania Zamówienia przez Klienta,
  3. odstąpienia od Umowy przez Klienta i zwrotu Towarów,
  4. wystawienia faktury zawierającej błędne dane.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, Umowę sprzedaży i Umowę montażową oraz Umowę o świadczeniu Usług, może odstąpić od tych Umów bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, takie oświadczenie będzie traktowane również jako oświadczenie o odstąpieniu od Umowy montażowej Towarów objętych Umową sprzedaży, chyba że Klient odstępuje od Umowy sprzedaży jedynie w części.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć w oparciu o specyfikację wskazaną przez Klienta, zmiana zamówienia może nastąpić do czasu przystąpienia przez Sklep do wykonania przedmiotu umowy (statusu: „w przygotowaniu”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 11. Stosownie do art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar produkowany „na wymiar”. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy montażowej, jeżeli Sprzedawca przystąpi i zakończy montaż Towarów przed upływem terminu, o którym mowa w pkt IX.1. powyżej.
 12. W razie odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca wystawia fakturę VAT korektę i przesyła ją Klientowi na podany przez Niego przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 13. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt IX.1. powyżej, Klient będący Konsumentem może zwrócić Towary jedynie za zgodą Sprzedawcy. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz zwrotu, do którego link zostanie mu przesłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Wypełniając formularz zwrotu Klient zobowiązany będzie do podania danych pozwalających na jego zidentyfikowanie oraz numer zamówienia, a także wskazać powód zwrotu. Informację o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na zwrot Towarów i ewentualnie dalszy tok postępowania, Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez Niego w formularzu zwrotu adres poczty elektronicznej lub załaduje do panelu Klienta Allegro, eBay lub Amazon. W razie wyrażenia zgody na zwrot Towarów Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT korektę do Zamówienia wraz z informacją o wyrażeniu zgody. Niniejszy punkt stosuje się odpowiednio do Klientów będących Przedsiębiorcami.

X. Reklamacje dotyczące Towarów i Usługi montażu z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad, a następnie – w przypadku zlecenia Sprzedawcy usługi montażowej – prawidłowo go zamontować.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ k.c. z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ k.c. rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Secom United sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  sp.k., ul. Chrobrego 133a, 87-100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 564-754-724.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. W przypadku reklamacji dotyczącej usługi montażowej, o której mowa w VI1 Regulaminu, Klient powinien dostarczyć protokół odbioru prac. W takiej sytuacji Klient nie ma obowiązku przesyłania Towaru.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. W razie uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta za zasadną i przyjęcia zwrotu Towarów z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu Klientowi ceny, pkt IX.13. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Secom United sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Chrobrego 133a, 87-100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 564-754-724.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
 3. Sprzedawca udziela gwarancji Klientowi na usługę montażu Towarów (w przypadku powierzenia Sprzedawcy montażu zamówionych Towarów). Gwarancja dotyczy wyłącznie usług montażowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Gwarancja, o której mowa w pkt 3 powyżej, jest udzielana na taki sam okres jak gwarancja, którą Sprzedawca lub producent udziela na Towar, którego usługa montażu dotyczy. Gwarancja obowiązuje od dnia wykonania usługi montażu.
 5. Gwarancja, o której mowa w pkt 3 powyżej, obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w związku z montażem Towarów w miejscu montażu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Klient.
 6. Ingerowanie przez Klienta lub inną osobę, za którą Klient odpowiada, w mechanizm zamontowanych Towarów skutkuje utratą gwarancji.
 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi montażowej lub jej poprawy, w zależności od decyzji Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest do poprawy lub ponownego montażu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

  XV. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

  Pliki do pobrania

  pdf icon REGULAMIN