Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMONDO.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia Usług oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.domondo.pl. Sklep prowadzi Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG z siedzibą w Zechstrasse 1-7, 82069 Hohenschäftlarn zarejestrowana w DE VAT: DE130257434, Commercial register: HRA52617.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: [email protected];

  2. pod numerem telefonu: + 48 56 475 47 24.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.domondo.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym nabywa Towary lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a także Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zawierający Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która to Umowa nie posiada jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

 6. Przedsiębiorca ‐ Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

 7. Regulamin – niniejszy dokument;

 8. Sprzedawca – Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG z siedzibą w Zechstrasse 1-7, 82069 Hohenschäftlarn, o której mowa w pkt I.1

 9. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy za pośrednictwem, którego Sprzedawca oferuje Towary oraz świadczy Usługi, dostępny pod adresem www.domondo.pl,

 10. Towar – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 12. Umowa montażowa – umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do zamontowania Towarów nabytych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego w miejscu montażu wskazanym przez Klienta,

 13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy montażowej, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub rodzaj i liczbę Towaru oraz zakres jego montażu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta dokonaną na stronie Sklepu, w tym co najmniej zapoznanie się przez Klienta z treściami udostępnionymi w Sklepie.

 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą cookies i JavaScript, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy w szczególności następujące usługi:

  1. zakładania i prowadzenia Konta w Sklepie, która jest świadczona w sposób nieprzerwany, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chyba że dojdzie do awarii Sklepu z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

  2. Newslettera, w określonych odstępach czasu,

  3. sprzedaży Towarów,

  4. montażu Towarów, wcześniej nabytych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,

  5. konsultacji z projektantem wnętrz,

 2. Sklep umożliwia Klientowi założenie i prowadzenie Konta w systemie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie udostępnionego formularza rejestracyjnego.

 3. Konto zawiera informacje o danych klienta, dotychczasowych Umowach sprzedaży lub montażu, etapu realizacji zamówienia oraz inne informacje. Sprzedawca może wprowadzać dalsze funkcjonalności w ramach Konta bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu, chyba że taka zmiana skutkowałaby zmianą w zakresie wykorzystania danych osobowych Klienta lub w inny sposób była związana z prawami Klienta.

 4. Konto w Sklepie zakładane jest na czas nieoznaczony i zostaje ono usunięte z systemu Sklepu niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta takiego żądania, chyba że niezwłoczne usunięcie Konta nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub z przyczyn związanych z realizacją Umowy sprzedaży lub Umowy montażu .

 5. Klient może nabywać Towary korzystając z Konta lub bez jego zakładania.

 6. Sprzedawca może przekazywać Klientowi za jego wyraźną zgodą informacje handlowe dotyczące Towarów na podany adres poczty elektronicznej (Newsletter). W celu skorzystania z tej Usługi Klient musi podać aktywny adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

 7. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych w każdym czasie. Usługa Newsletter zostaje wstrzymana niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e‐mail z listy subskrypcyjnej Usługi Newslettera lub z chwilą wypisania się przez Klienta za pomocą linku deaktywującego Usługę Newsletter znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 8. W przypadku, gdy system Sklepu umożliwia Klientowi zamieszczanie w indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji, Klient zobowiązuje się do nienaruszania w swojej wypowiedzi jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych lub przysługujących im praw autorskich. Klient zobowiązuje się ponadto, że wypowiedzi te będą stonowane i zachowujące umiar, a także że nie będą sprzeczne z przepisami prawa. Klient nie może również wykorzystywać w ramach swojej wypowiedzi materiałów, co do których prawa autorskie przysługują innej osobie i Klient nie ma podstaw prawnych do posługiwania się tymi materiałami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które są sprzeczne z Regulaminem.

 9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

 10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14‐dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Usługa konsultacji z projektantem wnętrz

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi skorzystanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego z nieodpłatnej Usługi konsultacji z projektantem wnętrz, który pomoże Klientowi dobrać osłony okienne z oferty Sprzedawcy dopasowane do danego wnętrza (dalej: Usługa konsultacji). Klient przyjmuje do wiadomości, iż Usługa konsultacji dotyczy jedynie aranżacji okien.

 2. Usługa konsultacji jest świadczona przez Sprzedawcę lub przez podwykonawcę Sprzedawcy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), z jednoczesnym przesyłaniem obrazu, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Konsultacja trwa każdorazowo do 30 minut.

 3. Klient wyraża zgodę na korzystanie z aplikacji i/lub oprogramowania do wideo rozmów dostarczonych przez podmioty trzecie. Klient przyjmuje również do wiadomości, iż za bezpieczeństwo korzystania z tych aplikacji/oprogramowania, w tym przesyłania danych za ich pomocą, odpowiadają każdorazowo ich twórcy. Sprzedawca zapewnia jednocześnie, że przy wyborze aplikacji/oprogramowania do wideo rozmów będzie kierował się między innymi poziomem ochrony, który będą one zapewniały stronom.

 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, w celu skorzystania z Usługi konsultacji, Klient powinien przed złożeniem Zamówienia na Towary, wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie Sklepu, wybrać datę spotkania, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności Sklepu Internetowego, a także dołączyć do wideo rozmowy w umówionym czasie.

 5. Warunkiem technicznym skorzystania z Usługi konsultacji jest:

  1. posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej i jego udostępnienie Sprzedawcy w celu przesłania linku do wideo rozmowy,

  2. posiadanie przez Klienta aplikacji/oprogramowania do wideo rozmów, z którego korzysta Sprzedawca. Klient przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z danej aplikacji/oprogramowania może być uzależnione od uprzedniego zarejestrowania się i wyrażenia zgody na warunki korzystania z tych aplikacji/tego oprogramowania. Sprzedawca zapewnia, że korzystanie z aplikacji/oprogramowania do wideo rozmów będzie nieodpłatne dla Klienta.

 6. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Klient powinien wskazać:

  1. jakich pomieszczeń lub jakich przestrzeni mają dotyczyć konsultacje, przy czym Klient może wskazać maksymalnie dwa pomieszczenia lub przestrzenie w ramach jednych konsultacji,

  2. ilość okien, które miały być przedmiotem konsultacji, przy czym Klient powinien wskazać szerokość, wysokość, typ oraz rodzaj każdego z okien,

  3. preferowany typ osłon okiennych,

  4. typ osłon okiennych, którymi na pewno nie jest zainteresowany,

  5. cechy, które w ocenie Klienta osłony okienne powinny posiadać,

  6. inne uwagi lub spostrzeżenia, które Klient chciałby omówić podczas wideo rozmowy.

 7. Klient powinien dołączyć do formularza zgłoszeniowego zdjęcia okien, które będą przedmiotem konsultacji. Zdjęcia powinny być wyraźne i powinny obejmować możliwie najszerszą perspektywę pomieszczenia/przestrzeni.

 8. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia oraz datą umówionego spotkania.

 9. Wiadomość z linkiem do wideo rozmowy zostanie przesłana Klientowi przez Sprzedawcę w dniu umówionego spotkania na podany przez Klienta w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 10. Po zakończeniu konsultacji Klient otrzyma na podany adres poczty elektronicznej od Sprzedawcy wiadomość z podsumowaniem spotkania.

 11. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca nie jest zobowiązany do przygotowania, ani przekazania Klientowi jakiegokolwiek projektu aranżacji okien, a Usługa konsultacji obejmuje jedynie ustne omówienie założeń i koncepcji aranżacji. Przygotowując aranżację okien Sprzedawca nie jest związany poleceniami lub uwagami Klienta.

 12. Klient posiada prawa autorskie do zdjęć, które przesłał wraz z formularzem zgłoszeniowym. W celu umożliwienia wykonania Usługi Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, ograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z tych zdjęć, w całości lub w części, w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi konsultacji, tj. do wyświetlania i odtwarzania zdjęć, ich reprodukowania dowolną techniką, zapisywania w pamięci komputera lub innego nośnika danych, przesyłania za pomocą sieci Internet. Licencja zostaje udzielona na czas wykonania Usługi konsultacji, po wykonaniu której zdjęcia zostaną usunięte z systemów teleinformatycznych Sprzedawcy. W przypadku powierzenia wykonania Usługi konsultacji przez podwykonawców Sprzedawcy, Sprzedawca może udzielić sublicencji temu podwykonawcy do korzystania ze zdjęć Klienta w zakresie wyżej wskazanym.

 13. Sprzedawca udziela Klientowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieograniczonej czasowo licencji do korzystania, w całości bądź części, z przygotowanej dla Niego koncepcji aranżacji okna (okien) w zakresie, w jakim jest to konieczne, do wykonania tej aranżacji.

 14. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wideo rozmowa z projektantem wnętrz nie będzie nagrywana. Klient zobowiązuje się również do nie nagrywania, ani utrwalania w jakikolwiek sposób wizerunku projektanta wnętrz.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Wszelkie informacje o Towarach udostępnione w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz w razie takiej konieczności posiadają odpowiednie certyfikaty i są dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

 3. Klient może składać Zamówienia bezpośrednio za pośrednictwem Sklepu wybierając dany Towar i jego ilość, a także – o ile pozwala na to wybrany rodzaj Towaru - rodzaj jego materiału, wielkość oraz inne jego parametry, korzystając z przycisku „Dodaj do koszyka”.

 4. Zamówienie Klienta złożone w formie wskazanej w ust. 4 powyżej, stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży danego Towaru, która wiąże Klienta. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 5. Klient może również składać Zamówienia w Sklepie dzwoniąc na podany w Sklepie numer telefonu lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy. Infolinia Sprzedawcy jest czynna jedynie w Dni Robocze oraz w godzinach wskazanych na stronach Sklepu.

 6. Złożenie Zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 6 powyżej (przez telefon lub w wiadomości elektronicznej) wymaga:

  1. precyzyjnego określenia przez Klienta rodzaju Towaru, w tym jego parametrów oraz materiału, o ile jest taka możliwość, oraz jego ilości,

  2. wyboru przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności, dostępnych w Sklepie,

  3. wskazania niezbędnych danych Klienta umożliwiających zawarcie Umowy sprzedaży i/lub Umowy montażu oraz ich realizację, w tym przede wszystkim jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i miejsce dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 7. W przypadku, gdy Zamówienie Klienta, złożone w sposób określony w ust. 6 i 7 powyżej, jest możliwe do zrealizowania, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, w sposób wcześniej ustalony lub przyjęty przez Klienta, w celu ustalenia Ceny Towaru. Sprzedawca prześle również Klientowi, na jego adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą szczegóły Zamówienia wraz z linkiem do Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także informacją, że do zawarcia Umowy sprzedaży i/lub Umowy montażowej dojdzie w razie potwierdzenia tego Zamówienia, zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności we wiadomości zwrotnej do Sprzedawcy oraz informacją, że zawarcie Umowy sprzedaży i/lub Umowy montażowej wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny za Towar. Po zawarciu Umowy Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie jej zawarcia.

VII. Dostawa

 1. Dostawy Towarów są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca, w drodze indywidualnych uzgodnień, wyraził zgodę na dostawę za granice kraju.

 2. Dostawa każdorazowo jest realizowana na adres dostawy wskazany w Zamówieniu.

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Towary są każdorazowo dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 4. W opisie Towaru każdorazowo zawarta jest informacja o szacowanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy Towarów, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 5. Termin na dostawę Towarów rozpoczyna się od dnia otrzymania płatności przez Sprzedawcę za Towary.

 6. W momencie dostawy Towaru Sprzedawca dostarczy Klientowi fakturę VAT potwierdzającą nabycie Towaru.

 7. Jeżeli dla poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, terminem dostawy całego Zamówienia jest najdłuższy okres spośród przewidzianych.

VIII. Usługa montażu Towarów

 1. Na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Klient może zlecić Sprzedawcy montaż Towarów, w tym Towarów „na wymiar”, czyli takich, które zostały wyraźnie oznaczone lub opisane w Sklepie jako takie, których wysokość i szerokość Klient może dopasować do jego indywidualnych potrzeb.

 2. Prace montażowe będą przeprowadzone przez Sprzedawcę we własnym zakresie lub przez podwykonawcę Sprzedawcy.

 3. Montaż jest realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Zlecenie montażu Towarów odbywa się poprzez formularz Zamówienia. Zlecenie to stanowi zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy montażowej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w momencie składania Zamówienia koszt usługi montażowej jest wyceniony na 0 złotych z uwagi na indywidualną wycenę usługi.

 5. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia kontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia zakresu i kosztu usługi montażowej, na co Klient wyraża zgodę. W tym celu Klient wskaże rodzaj budynku (dom jednorodzinny/wielorodzinny), w którym będą montowane Towary, kondygnację, na której ma zostać wykonany montaż oraz określić rodzaj elewacji, jeżeli Towar ma być montowany bezpośrednio do niej. Klient może również wskazać sugerowany sposób montażu, ale to Sprzedawca decyduje ostatecznie o sposobie montażu zamówionych przez Klienta Towarów. Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć poglądowych miejsca montażu w celu ustalenia najlepszego sposobu montażu.

 6. Klient może dokonać pomiaru miejsca montażu Towarów we własnym zakresie albo zlecić dokonanie tych pomiarów Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pomiary wykonane przez Klienta we własnym zakresie.

 7. Po telefonicznym ustaleniu zakresu i kosztu usługi montażowej Sprzedawca każdorazowo przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Zamówienia na montaż na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i informuje, że Towary są produkowane „na wymiar” i nie jest możliwe odstąpienie od Umowy montażowej po zaakceptowaniu jej warunków przez Klienta.

 8. Do zawarcia Umowy montażowej dochodzi:

  1. w momencie zaakceptowania przez Klienta będącego Konsumentem warunków Zamówienia na montaż i wyrażeniu zgody na jego realizację oraz postanowienia Regulaminu,

  2. w momencie otrzymania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą warunków Zamówienia.

 9. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej link do płatności.

 10. Po otrzymaniu płatności za usługę montażową Sprzedawca dokonuje:

  1. odpowiedniej korekty Zamówienia oraz faktury VAT za dostawę Towaru oraz

  2. dostarcza zamówione Towary (§ VI Regulaminu stosuje się odpowiednio).

 11. Po odbiorze Towarów Strony telefonicznie uzgodnią termin montażu Towarów . Klient przyjmuje do wiadomości, iż prace montażowe są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00. Sprzedawca potwierdzi uzgodniony termin montażu we wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 12. W przypadku uzgodnienia terminu montażu Towarów, który przypada przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy montażowej, Sprzedawca poinformuje Klienta będącego Konsumentem, że po przystąpieniu do montażu Towarów Klient ten utraci prawo do odstąpienia od Umowy montażowej. Klient powinien jednoznacznie wyrazić zgodę na montaż Towarów przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy montażowej.

 13. Sprzedawca zastrzega, że termin montażu może ulec zmianie z powodu:

  1. niezawinionego przez Sprzedawcę braku dostępności Towarów,

  2. konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych na miejscu montażu, za które odpowiada Klient,

  3. leżących wyłącznie po stronie Klienta, w tym związanych z nieprzygotowaniem miejsca montażu przez Klienta w sposób umożliwiający montaż Towarów,

  4. leżących wyłącznie po stronie podwykonawcy Sprzedawcy.

 14. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania miejsca montażu, w tym do:

  1. usunięcia wszystkich wielkogabarytowych przedmiotów z okolicy miejsca montażu, w celu zapewnienia montażyście swobody poruszania się i nieograniczonego dostępu do miejsca montażu,

  2. doprowadzenia miejsca montażu do stanu umożliwiającego rozpoczęcie prac montażowych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności wykonanie wszelkich prac budowlanych poprzedzających montaż Towarów oraz usunięcie wszelkich elementów, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić montaż Towarów.

 15. Sprzedawca może przerwać lub odmówić przystąpienia do montażu Towarów, jeżeli prowadzenie prac montażowych jest niemożliwe z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności wynikających z złych warunków atmosferycznych lub z niewykonaniem przez Klient obowiązków, o których mowa w pkt 14 powyżej. W takich przypadkach Strony są zobowiązane ustalić nowy termin montażu, który nie powinien przypadać wcześniej niż 7 dni, ani później niż 21 dni od pierwotnego terminu montażu.

 16. Klient zobowiązany jest w odpowiedni sposób przechowywać dostarczone Towary do czasu rozpoczęcia prac montażowych. W szczególności Towary nie mogą być przechowywane na zewnątrz. Ponadto, pomieszczenie, w którym będą przechowywane Towary powinno być: suche, mieć stałą temperaturę pokojową i posiadać wentylację. Towary powinny być również przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich dla dzieci lub zwierząt. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia Towarów wynikłe z nieprawidłowego ich przechowywania.

 17. Klient jest zobowiązany ponadto:

  1. zapewnić Sprzedawcy nieodpłatny dostęp do zasilania elektrycznego pod rygorem skorzystania przez Sprzedawcę ze swojego uprawnienia, o którym mowa w pkt 9 powyżej,

  2. doprowadzić i podłączyć zasilanie elektrycznych silników radiowych lub mechanicznych dla Towarów pod rygorem skorzystania przez Sprzedawcę ze swojego uprawnienia, o którym mowa w pkt 9 powyżej,

  3. dokładnie określić miejsce montażu i przekazać Sprzedawcy wszelkie istotne informacje mające wpływ na możliwość lub jakość prac montażowych, a także niezwłocznie zgłaszać Sprzedawcy wszelkie stwierdzone w czasie montażu nieprawidłowości tych prac.

 18. Sprzedawca zapewnia materiały i narzędzia budowlane niezbędne do przeprowadzenia prac montażowych.

 19. Zakończenie prac montażowych zostanie stwierdzone pisemnym protokołem odbioru, sporządzonym przez obie Strony. Klient powinien wnieść do protokołu wszelkie uwagi co do montażu. Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu odbioru przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. Przez nieuzasadnioną odmowę podpisania protokołu należy w szczególności rozumieć odmowę podpisania protokołu bez jednoczesnego przedstawienia uwag do prac montażowych.

 20. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca ima prawo wykonać zdjęcia zrealizowanych montaży w celach marketingowych. Sprzedawca zapewnia, że takie zdjęcia nie będą pokazywały tych elementów domu lub mieszkania, które nie są związane z pracami montażowymi. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby takie zdjęcia uniemożliwiały zidentyfikowanie danego domu lub mieszkania.

 21. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, odpowiednie zastosowanie mają inne punkty Regulaminu.

IX. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 2. Ceny Towarów są każdorazowo wskazane w opisie Towaru.

 3. Sprzedawca może w każdym czasie zdecydować o czasowej obniżce Ceny danego Towaru (promocja). W takim przypadku opis Towaru będzie zawierał aktualną Cenę Towaru oraz najniższą Cenę Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki lub – gdy Towar znajduje się w ofercie Sklepu krócej niż 30 dni - która obowiązywała w okresie od dnia wprowadzenia tego Towaru do sprzedaży do dnia obniżki jego Ceny. Najniższą Cenę Towaru Sprzedawca każdorazowo podaje obok informacji o aktualnej Cenie Towaru.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji Cen Towarów w każdym czasie. Nowa Cena nie będzie miała zastosowania do Towarów, co do których Klient złożył już Zamówienie i zostało ono potwierdzone przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca może udzielić określonym Klientom rabatu procentowego lub kwotowego. Zastosowanie rabatu następuje poprzez wpisanie udostępnionego przez Sprzedawcę kodu rabatowego w polu „Kod promocyjny”. System Sklepu przeliczy następnie Cenę Towarów znajdujących się w koszyku Klienta z uwzględnieniem rabatu.

 6. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

  2. gotówką przy odbiorze osobistym ‐ płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

 1. Klient powinien opłacić Zamówienie terminie 3 dni od dnia jego złożenia, chyba że Sprzedawca wskaże inny termin lub gdy Klient wybierze płatność gotówką przy odbiorze bądź za pobraniem, w których to przypadkach Klient powinien opłacić Zamówienie w chwili dostawy Towarów.

 2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 3. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na podany przez niego adres poczty elektronicznej po dostawie Towarów, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej. Akceptując Regulamin Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 4. W przypadku zlecenia Sprzedawcy również usługi montażowej, Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą koszty wykonania usługi montażowej i prześlę ją Klientowi.

 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca wystawi fakturę VAT korektę wyłącznie w przypadku posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z Klientem warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej oraz potwierdzającej spełnienie tych warunków. W przypadku zwrotu Towarów taką dokumentacją jest w szczególności wypełniony przez Klienta formularz zwrotu.

 6. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, obniżenie podstawy opodatkowania może mieć miejsce w przypadku:

  1. udzielenia rabatu przez Sprzedawcę,

  2. anulowania Zamówienia przez Klienta,

  3. odstąpienia od Umowy przez Klienta i zwrotu Towarów,

  4. wystawienia faktury zawierającej błędne dane.

X. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, Umowy montażowej lub Umowy o świadczeniu Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:

  1. objęcia Towaru w posiadanie przez tego Klienta lub w wskazanej przez niego osobę, przy czym dostawy Towarów partiami termin ten biegnie od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części – w przypadku Umów sprzedaży,

  2. od dnia zawarcia Umowy – w przypadku Umowy montażowej oraz Umowy o świadczenie Usług.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. W przypadku zawarcia przez Klienta będącego Konsumentem Umowy sprzedaży i Umowy montażowej, których przedmiotem jest ten sam Towar, oświadczenie tego Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży będzie traktowane również jako oświadczenie o odstąpieniu od Umowy montażowej, chyba że Klient odstępuje od Umowy sprzedaży jedynie w części co do której zawarta została również Umowa montażowa.

 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku:

  1. Umów montażowych w warunkach określonych w § VII pkt 12 Regulaminu, tj. uzgodnienia terminu montażu Towarów przed upływem terminu na odstąpienie od tej umowy za wyraźną zgodą tego Klienta i po otrzymaniu przez Niego informacji, że w takim przypadku utraci on prawo odstąpienia od tej umowy,

  2. Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar „na wymiar”, nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. Umowy sprzedaży, której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, dana umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 10. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z Towarem do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć w oparciu o specyfikację wskazaną przez Klienta, zmiana Zamówienia może nastąpić do czasu przystąpienia przez Sprzedawcę do wykonania przedmiotu Umowy sprzedaży (statusu: „w przygotowaniu”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 11. W razie odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca wystawia fakturę VAT korektę i przesyła ją Klientowi na podany przez Niego przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej.

 12. Po upływie terminu, o którym mowa w par. IX ust. 1 Regulaminu , Klient będący Konsumentem może zwrócić Towary jedynie za zgodą Sprzedawcy. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz zwrotu, do którego link zostanie mu przesłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Wypełniając formularz zwrotu Klient zobowiązany będzie do podania danych pozwalających na jego zidentyfikowanie oraz numer zamówienia, a także wskazać powód zwrotu. Informację o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na zwrot Towarów i ewentualnie dalszy tok postępowania, Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez Niego w formularzu zwrotu adres poczty elektronicznej lub załaduje do panelu Klienta Allegro, eBay lub Amazon. W razie wyrażenia zgody na zwrot Towarów Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT korektę do Zamówienia wraz z informacją o wyrażeniu zgody. Niniejszy punkt stosuje się odpowiednio do Klientów będących Przedsiębiorcami.

XI. Zgodność Towarów z Umową sprzedaży

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z umową.

 2. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c. zostaje wyłączona rękojmia za wady fizyczne i/lub prawne Towaru.

 5. Reklamacje należy kierować na adres Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG, ul. Chrobrego 133a, 87‐100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 564‐754‐724.

 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź powinna zostać przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.

 8. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie niezwłocznie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

 9. W razie uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta będącego Konsumentem za zasadną i przyjęcia zwrotu Towarów z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu Klientowi ceny, par. IX ust. 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

XII. Reklamacje w zakresie prac montażowych

 1. W przypadku zlecenia montażu Towarów, Sprzedawca zobowiązuje się je prawidłowo zamontować.

 2. W przypadku wad prac montażowych Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w Kodeksie cywilnym.

 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c. zostaje wyłączona rękojmia za wady montażu Towaru.

 4. Reklamacje należy kierować na adres Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG., ul. Chrobrego 133a, 87‐100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 564‐754‐724.

 5. Celem reklamacji prac montażowych Klient będący Konsumentem powinien dostarczyć protokół odbioru prac, fakturę VAT oraz opis wady lub dokumentację fotograficzną przedstawiającą wady.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź powinna zostać przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.

 7. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie niezwłocznie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

 8. W razie uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta będącego Konsumentem za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie poprawi montaż Towarów.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG, ul. Chrobrego 133a, 87‐100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 564‐754‐724.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XIV. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 3. Sprzedawca udziela gwarancji Klientowi na usługę montażu Towarów (w przypadku powierzenia Sprzedawcy montażu zamówionych Towarów). Gwarancja dotyczy wyłącznie usług montażowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Gwarancja, o której mowa w ust. 3 powyżej, jest udzielana na taki sam okres jak gwarancja, którą Sprzedawca lub producent udziela na Towar, którego usługa montażu dotyczy. Gwarancja obowiązuje od daty wykonania usługi montażu.

 5. Gwarancja, o której mowa w ust. 3 powyżej, obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w związku z montażem Towarów w miejscu montażu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Klient.

 6. Ingerowanie przez Klienta lub inną osobę, za którą Klient odpowiada, w mechanizm Towarów skutkuje utratą gwarancji.

 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi montażowej lub jej poprawy, w zależności od decyzji Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest do poprawy lub ponownego montażu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

XV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];

 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XVI. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym dla tego Klienta.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.